Sorunlar? ??zme: Her Seferinde Bir Hata

Solvusoft bir ideal ile kuruldu: ortalama bilgisayar kullan?c?lar?na en sinir bozucu bilgisayar sorunlar?n? ??zmek i?in yard?mc? rehberler ve yaz?l?mlar sa?lamak.


Solvusoft, en yüksek yeterlilik ve ustal?k seviyesine ula?arak, Microsoft taraf?ndan ?nde gelen Ba??ms?z Uygulama Sat?c?s? olarak tan?nmaktad?r. Solvusoft'un Microsoft'la Silver Sertifikal? ?? Orta?? olarak yak?n ili?kisi, Windows i?letim sistemlerinde, performans i?in optimize edilmi? s?n?f?n?n en iyisi yaz?l?m ??zümleri sunmam?z? sa?lar. Daha fazla bilgi edininHappy Couple on Computer

Bilgisayar?n?z?n gücünü ortaya ??karmaya haz?r m?s?n?z?

Kapsaml? kullan?m? kolay yaz?l?m seti, performans? en yüksek seviyeye ??kart?p bilgisayar?n?z?n gizli potansiyelini ortaya ??karman?z? sa?lar.


Yaz?l?m katalo?umuzu inceleyin 

Hangi problemi ??zmenize yard?m edelim?

Yaz?l?m?m?z, insanlar?n en yayg?n bilgisayar sorunlar?n? ??zmelerine yard?mc? olmak i?in ?zel olarak tasarlanm??t?r.


WinThruster

Bilgisayar?m?n genel performans?n? optimize edip iyile?tir.

Daha fazla bilgi edinin

DriverDoc

Eski sürücülerimi güncelle?tir ve donan?m i?levselli?ini en üst düzeye ??kart.

Daha fazla bilgi edinin

FileViewPro

Ana program olmadan dosya türlerini a? ve g?rüntüle.

Daha fazla bilgi edininWinSweeper

?nemsiz verileri temizle ve gizlili?imi koru.

Daha fazla bilgi edinin

Spaceseeker

Sabit sürücü alan?m? temizle.

Daha fazla bilgi edinin


Bilgisayar Sorun Giderme K?lavuzlar?


Windows 10

Microsoft Windows 10 i?in En ?yi K?lavuz

Ba?lat menünüzü ?zelle?tirme gibi basit meselelerden Mavi Ekran problemini düzeltmek i?in karma??k ??zümlere kadar - her türlü sorunda yan?n?zday?z! K?lavuzlar kapsaml?, kan?tlanm??, takip edilmesi kolay ve sürecin her ad?m?nda size yol g?sterecek faydal? ekran g?rüntüleri ile desteklenmektedir. K?lavuzu G?rüntüle

Windows 8

Microsoft Windows 8 i?in En ?yi K?lavuz

Windows 10 sürümümüze benzer ?ekilde, Windows 8 sorun giderme k?lavuzumuz, kar??la?aca??n?z en yayg?n ve sinir bozucu sorunlar?n ??zümü i?in ad?m ad?m talimatlar sunmaktad?r. Ayr?ca, Windows 8 deneyiminizi en üst düzeye ??karmak i?in baz? de?erli ipu?lar? ve püf noktalar? ??reneceksiniz. K?lavuzu G?rüntüle

Di?er Yard?mc? Kaynaklar


Dosya Uzant?lar? Ansiklopedisi

Dosya Uzant?s? Ansiklopedimiz, bilgisayar dosya türleri hakk?nda internetteki en kapsaml? bilgi kayna??d?r. Bilinmeyen dosyalar?n?z hakk?nda bilgi arayabilece?iniz, bunlar? olu?turan geli?tiriciler hakk?nda bilgi edinebilece?iniz ve bunlar? a?mak i?in do?ru programlar? bulabilece?iniz 10.000'den fazla farkl? dosya uzant?s?ndan olu?an aranabilir bir veritaban?m?z var. Daha fazla bilgi edinin

Kritik Dosya Dizini

Eksik veya bozuk dosya mesaj?yla kar??la??rsan?z, inan?lmaz derecede rahats?z edici olabilir. Kritik program dosyalar?, k?tü ama?l? yaz?l?m bula?mas?yla yanl??l?kla silinebilir, ta??nabilir veya zarar g?rebilir. Bir program dosyas?yla ilgili bir problemle kar??la??rsan?z, eksik dosyan?z? 25 milyondan fazla dosyadan olu?an dizinimizde aray?p bulabilirsiniz. Daha fazla bilgi edinin


Ayg?t Sürücü Veritaban?

Ayg?t sürücüleri, donan?m?n?z?n i?letim sisteminizle ve yaz?l?m?n?zla ileti?imi i?in kritik olduklar?ndan, do?ru sürücü sürümüne sahip olman?z elzemdir. Ayg?t Sürücüsü Veritaban?m?z, ayg?t?n?z i?in do?ru sürücüyü bulabilece?inizden emin olmak i?in 12.000.000'dan fazla sürücü i?ermektedir. Daha fazla bilgi edinin

Sistem Hatas? Sorun Giderme

?ifreli Windows sistem hatas? mesajlar?yla kar??la?mak genellikle ?ok sinir bozucu olabilir. Neyse ki mavi ekran hatalar?, Ayg?t Y?neticisi hatalar? ve ActiveX hatalar? da dahil olmak üzere ?ok say?da yayg?n hata türleri i?in kapsaml? sorun giderme talimat? setleri olu?turduk. Daha fazla bilgi edinin"Solvusoft, gümü? düzeyde bir ortak olarak, yaz?l?m geli?tirmede Microsoft'un en yüksek ?erefine ula?m??t?r." Daha fazla bilgi edininYararl? Geli?mi? Analiz Ara?lar?


Dosya Analiz Arac??

Devrim niteli?inde Dosya Analizi Arac??, dosyan?zla ilgili her ayr?nt?y? tarar, analiz eder ve geri rapor eder. Patenti beklemede olan algoritmam?z dosyan?z? h?zla analiz eder ve bu bilgileri size dakikalar i?inde ??k, okunmas? kolay bir formatta sunar.

Saniyeler i?inde, tam olarak hangi tür dosyan?z oldu?unu, dosyan?zla ilgili yaz?l?m program?n?, olu?turan yay?mc?y?, güvenlik emniyet durumunu ve ?ok ?e?itli di?er faydal? bilgileri ??renirsiniz.

Dosyan?z? ?imdi Taray?n

PERFMON Rapor Analizcisi

"perfmon" raporunu kullanmak, ister yeni ba?layan olsun ister tecrübeli, her kullan?c? ?ok kolayd?r. ??in zor k?sm?, bilgisayar?n?z?n performans?n? art?rmak i?in sonu?lar? nas?l yorumlayaca??n?z? ve neler yapman?z gerekti?ini bilmektir. “Perfmon” raporu bi?imlendirmesi, Microsoft Sertifikal? Profesyoneller (MCP) d???nda hemen hemen herkes i?in ?ok kafa kar??t?r?c? ve yorumlanmas? zordur.

Bu zorluk nedeniyle, bilgisayar bilgisinden ba??ms?z olarak her bilgisayar kullan?c?s? i?in Windows Performans ?zleyicisi raporunun sonu?lar?ndan faydalanmay? ü? kolay ad?mda kolayla?t?ran bir ara? olu?turduk.

PERFMON Raporunuzu ?imdi Analiz Edin

© Solvusoft Corporation 2011-2020. All Rights Reserved.


大臿蕉香蕉大视频_性欧美video中国_邻居熟妇不戴套_国产学生情侣久久AV