Rozwi?zywanie problemów jeden b??d naraz

Firma Solvusoft zosta?a za?o?ona z my?l? o jednej misji: dostarczeniu codziennym u?ytkownikom pomocnych przewodników i oprogramowania do rozwi?zywania najbardziej frustruj?cych problemów z komputerami.


Firma Solvusoft jest uznawana przez Microsoft za wiod?cego niezale?nego dostawc? oprogramowania i osi?gn??a najwy?szy poziom kompetencji i doskona?o?ci w zakresie opracowywania oprogramowania. ?cis?a wspó?praca firmy Solvusoft z Microsoft jako ?Silver Certified Partner” umo?liwia nam dostarczanie najlepszych w swojej klasie rozwi?zań programowych zoptymalizowanych pod k?tem wydajno?ci w systemach operacyjnych Windows. Dowiedz si? wi?cejHappy Couple on Computer

Czy jeste? gotowy, aby w pe?ni wykorzysta? mo?liwo?ci swojego komputera?

Nasz kompleksowy pakiet ?atwego w obs?udze oprogramowania pozwala zmaksymalizowa? wydajno?? komputera i odblokowa? jego ukryty potencja?.


Przegl?daj nasz katalog oprogramowania 

Jakie problemy mo?emy pomóc Ci rozwi?za??

Nasze oprogramowanie zosta?o specjalnie zaprojektowane do pomocy w rozwi?zywaniu najcz?stszych problemów z komputerem.


WinThruster

Zoptymalizuj i popraw ogóln? wydajno?? komputera.

Dowiedz si? wi?cej

DriverDoc

Zaktualizuj stare sterowniki i zmaksymalizuj funkcjonalno?? sprz?tow?.

Dowiedz si? wi?cej

FileViewPro

Otwieraj i przegl?daj typy plików bez programu macierzystego.

Dowiedz si? wi?cejWinSweeper

Posprz?taj ?mieci i chroń swoj? prywatno??.

Dowiedz si? wi?cej

Spaceseeker

Zwolnij miejsce na dysku twardym.

Dowiedz si? wi?cej


Przewodniki rozwi?zywania problemów z komputerem


Windows 10

Kompleksowy przewodnik po Microsoft Windows 10

Od prostych problemów, takich jak dostosowywanie menu Start, po z?o?one rozwi?zania problemów z tzw. ?niebieskim ekranem ?mierci” (ang. BSOD) — mamy dla Ciebie mnóstwo cennych porad! Nasz przewodniki s? dok?adne, sprawdzone, przyst?pne i opatrzone pomocnymi zrzutami ekranu, które poprowadz? Ci? przez ka?dy etap procesu. Wy?wietl przewodnik

Windows 8

Kompleksowy przewodnik po Microsoft Windows 8

Podobnie jak w przypadku naszego przewodnika po Windows 10, przewodnik rozwi?zywania problemów Windows 8 zawiera szczegó?owe instrukcje dotycz?ce rozwi?zywania najcz?stszych i najbardziej frustruj?cych problemów, jakie napotykaj? u?ytkownicy systemu. Ponadto znajdziesz w nim przydatne wskazówki pozwalaj?ce zmaksymalizowa? wydajno?? systemu Windows 8. Wy?wietl przewodnik

Inne pomocne zasoby


Encyklopedia rozszerzeń plików

Nasza encyklopedia rozszerzeń plików jest najbardziej wszechstronnym ?ród?em informacji o typach plików komputerowych w Internecie. Udost?pniamy baz? danych ponad 10 000 ró?nych rozszerzeń plików z funkcj? wyszukiwania, w której mo?esz znale?? informacje o nieznanych plikach, dowiedzie? si? o ich twórcach i znale?? odpowiednie programy do ich otwarcia. Dowiedz si? wi?cej

Katalog krytycznych plików

Napotkanie komunikatu o brakuj?cym lub uszkodzonym pliku mo?e by? niezwykle irytuj?ce. Krytyczne pliki programowe mog? zosta? przypadkowo usuni?te, przeniesione lub uszkodzone przez infekcj? z?o?liwym oprogramowaniem. Je?li napotkasz problem zwi?zany z plikiem programu, mo?esz wyszuka? i znale?? brakuj?cy plik w naszym katalogu zawieraj?cym ponad 25 milionów plików. Dowiedz si? wi?cej


Baza danych sterowników urz?dzeń

Poniewa? sterowniki urz?dzeń maj? kluczowe znaczenie dla prawid?owej komunikacji sprz?tu z systemem operacyjnym i oprogramowaniem, konieczne jest posiadanie odpowiedniej wersji sterownika. Nasza baza danych sterowników urz?dzeń zawiera ponad 12 000 000 plików sterowników do pobrania, dzi?ki czemu zawsze znajdziesz odpowiedni sterownik dla swojego sprz?tu. Dowiedz si? wi?cej

Rozwi?zywanie problemów z b??dami systemu

Napotykanie niezrozumia?ych komunikatów o b??dach systemu Windows cz?sto bywa bardzo frustruj?ce. Na szcz??cie stworzyli?my kompleksowe zestawy instrukcji rozwi?zywania problemów dla niezliczonych typów b??dów, w tym tzw. b??dów niebieskiego ekranu (BSOD), Mened?era urz?dzeń i ActiveX. Dowiedz si? wi?cej"Jako Silver-level partner, firma Solvusoft osi?gn??a najwy?sze odznaczenie Microsoftu w rozwoju oprogramowania." Dowiedz si? wi?cejPrzydatne zaawansowane narz?dzia analityczne


Narz?dzie analizy plików?

Rewolucyjne Narz?dzie analizy plików przeskanuje, przeanalizuje oraz powie Ci wszystko o Twoim pliku. Nasz opatentowany algorytm szybko przeanalizuje Twój plik, a w ci?gu nast?pnej chwili wyci?gnie raport i zaprezentuje go w eleganckim i czytelnym formacie.

W przeci?gu kilku sekund dowiesz si?, jakiego typu jest Twój plik z jakim oprogramowaniem jest skojarzony, kto jest jego twórc?, jaki ma status bezpieczeństwa oraz wiele innych, po?ytecznych informacji.

Przeskanuj swój plik

Analizator raportów PERFMON

Wygenerowanie raportu ?perfmon” jest naprawd? ?atwe i nie powinno sprawia? trudno?ci zaawansowanym, jak i pocz?tkuj?cym u?ytkownikom komputerów. Problemy mog? wyst?pi? dopiero przy interpretacji wyników i podj?ciu dzia?ań na ich podstawie, aby poprawi? wydajno?? komputera. Formatowanie raportu ?perfmon” jest bardzo skomplikowane i trudne do zrozumienia dla osób nieposiadaj?cych certyfikatu Microsoft Certified Professional (MCP).

W odpowiedzi na to wyzwanie stworzyli?my narz?dzie, które niezale?nie od posiadanej wiedzy technicznej pozwoli ka?demu u?ytkownikowi korzysta? z wyników raportu Monitora wydajno?ci systemu Windows w trzech prostych krokach.

Przeanalizuj swój raport PERFMON

© Solvusoft Corporation 2011-2020. All Rights Reserved.


大臿蕉香蕉大视频_性欧美video中国_邻居熟妇不戴套_国产学生情侣久久AV