?e?ení problém?: Jedna chyba najednou

Solvusoft byl zalo?en s pomy?lením na jedinou misi: poskytnout bě?nému u?ivateli PC u?ite?né návody a software k vy?e?ení jeho nejnebezpe?něj?ích problém? s po?íta?em.


Spole?nost Microsoft uznává spole?nost Solvusoft jako vedoucího nezávislého dodavatele softwaru, ktery dosahuje nejvy??í úrovně kompetencí a excelence ve vyvoji softwaru. úzké vztahy spole?nosti Solvusoft s Microsoftem jako certifikovanym partnerem Silver nám umo?ňují poskytovat nejlep?í softwarová ?e?ení ve své t?ídě, která jsou optimalizována pro vykon v opera?ních systémech Windows. Více informacíHappy Couple on Computer

Jste p?ipraveni rozpoutat sílu Va?eho PC?

Na?e obsáhlá sada snadno pou?itelného software Vám umo?ňuje maximalizovat vykon a rozpoutat skryty potenciál Va?eho PC.


Prohlédněte si ná? katalog software 

Co vám m??eme pomoci vy?e?it?

Ná? software byl záměrně navr?en tak, aby pomohl lidem vy?e?it v?echny jejich nej?astěj?í problémy s po?íta?em.


WinThruster

Optimalizovat a zlep?it celkovy vykon mého PC.

Více informací

DriverDoc

Aktualizovat mé staré ovlada?e a maximalizovat funk?nost hardwaru.

Více informací

FileViewPro

Otev?ít a zobrazit typy soubor? bez mate?ského programu.

Více informacíWinSweeper

Vy?istit nevy?ádanou po?tu a ochránit mé soukromí.

Více informací

Spaceseeker

Uvolnit místo na mém pevném disku.

Více informací


Pr?vodce ?e?ení potí?í s?po?íta?em


Windows 10

Komplexní pr?vodce Microsoft Windows 10

Od jednoduchych otázek, jako je p?izp?sobení nabídky Start, a? po komplexní ?e?ení pro opravu Modré obrazovky smrti - vás máme pod palcem! P?íru?ky jsou d?kladné, osvěd?ené, snadné na orientaci a podporované u?ite?nymi snímky obrazovky, které vás provedou ka?dym krokem procesu. Zobrazit pr?vodce

Windows 8

Komplexní pr?vodce Microsoft Windows 8

Podobně jako na?e verze systému Windows 10 poskytuje ná? pr?vodce ?e?ením problém? se systémem Windows 8 podrobné pokyny k ?e?ení nej?astěj?ích a frustrujících problém?, se kterymi se setkáte. Navíc se dozvíte několik cennych tip? a trik?, abyste maximalizovali své zku?enosti se systémem Windows 8. Zobrazit pr?vodce

Dal?í u?ite?né zdroje


Encyklopedie p?ípon soubor?

Na?e encyklopedie p?ípon soubor? je nejkomplexněj?ím zdrojem informací o typech po?íta?ovych soubor? na internetu. Máme prohledávací databázi s více ne? 10 000 r?znymi p?íponami soubor?, kde m??ete vyhledávat informace o va?ich neznámych souborech, dozvědět se o vyvojá?ích, kte?í je vytvo?ili, a najít správné programy, jak je otev?ít. Více informací

Adresá? zásadních soubor?

Pokud jste někdy narazili na zprávu o chybějícím nebo po?kozeném souboru, m??e to byt neuvě?itelně roz?ilující. Zásadní programové soubory mohou byt omylem odstraněny, p?esunuty nebo po?kozeny malwarem. Pokud narazíte na problém související s programovym souborem, vyhledejte a najděte sv?j chybějící soubor v na?em adresá?i s více ne? 25 miliony soubor?. Více informací


Databáze ovlada?e za?ízení

Proto?e ovlada?e za?ízení jsou pro vá? hardware rozhodující pro úspě?nou komunikaci s opera?ním systémem a softwarem, je nezbytné, abyste měli správnou verzi ovlada?e. Na?e databáze ovlada?? za?ízení obsahuje více ne? 12 000 000 ovlada?? ke sta?ení a zaji??uje, abyste nalezli správny ovlada? pro va?e za?ízení. Více informací

?e?ení potí?í systémové chyby

Setkání s kryptickymi chybovymi zprávami systému Windows m??e byt ?asto velmi frustrující. Na?těstí jsme vytvo?ili komplexní sady pokyn? pro odstraňování problém? pro ?adu bě?nych typ? chyb, v?etně chyb s modrou obrazovkou (BSOD), chyb správce za?ízení a chyb ActiveX. Více informací"Jako partner úrovně Silver dosáhl Solvusoft nejvy??ího ocenění spole?nosti Microsoft za vyvoj software." Více informacíU?ite?né pokro?ilé analytické nástroje


Nástroj pro analyzu soubor??

Revolu?ní Nástroj pro analyzu soubor?? skenuje, analyzuje a podává zprávu o va?em souboru. Ná? patentovany algoritmus rychle zanalyzuje vá? soubor a za okam?ik poskytne informace v elegantním a snadno ?itelném formátu.

Za několik sekund budete p?esně vědět, jaky máte typ souboru, softwarovy program asociovany s va?ím souborem, vydavatele, ktery ho vytvo?il, bezpe?nostní stav a ?adu dal?ích u?ite?nych informací.

Skenujte sv?j soubor nyní

Analyzátor hlá?ení PERFMON

Pro ka?dého u?ivatele po?íta?e, a? u? za?áte?níka nebo zku?eného, je opravdu snadné spustit p?ehled ?perfmon“. Nejtě??í je vědět, jak interpretovat vysledky a jednat podle nich tak, aby do?lo ke zlep?ení vykonu va?eho po?íta?e. Formátování ?perfmon“ je velmi matoucí a obtí?ně interpretovatelné témě? pro kohokoli kromě Microsoft Certified Professional (MCP).

Kv?li této vyzvě jsme vytvo?ili nástroj, díky němu? m??e ka?dy u?ivatel po?íta?e - bez ohledu na znalosti PC - snadno vyu?ít vysledky p?ehledu Windows Performance Monitor ve t?ech snadnych krocích.

Analyzujte nyní sv?j p?ehled PERFMON

© Solvusoft Corporation 2011-2020. All Rights Reserved.


大臿蕉香蕉大视频_性欧美video中国_邻居熟妇不戴套_国产学生情侣久久AV